Skip to Main Content

Jason M. Kreuter, PhD

Research Associate Professor, Department of Medicine

PhD from Duke University

Kreuter, Jason M; Basch, Peter

Health management technology. 2007 Feb; 28(2):56,58,60

Kreuter, Jason; Stover, Allison; Basch, Peter

Healthcare informatics. 2007 Jan; 24(1):40,42

Zhou Y; Unterwald EM; Ho A; LaForge KS; Yuferov VP; Kreuter J; Sirianni MJ; Allen RG; Kreek MJ

Journal of neuroendocrinology. 2001 Sep; 13(9):808-17

Perret G; Schluger JH; Unterwald EM; Kreuter J; Ho A; Kreek MJ

Synapse. 1998 Oct; 30(2):166-71

Maggos CE; Tsukada H; Kakiuchi T; Nishiyama S; Myers JE; Kreuter J; Schlussman SD; Unterwald EM; Ho A; Kreek MJ

Neuropsychopharmacology. 1998 Aug; 19(2):146-53

Tsukada H; Kreuter J; Maggos CE; Unterwald EM; Kakiuchi T; Nishiyama S; Futatsubashi M; Kreek MJ

Journal of neuroscience. 1996 Dec 01; 16(23):7670-7