Skip to Main Content

Zhenfu Wen

Research Assistant Professor, Department of Psychiatry

Wang, Fei; Wan, Yinxing; Li, Man; Huang, Haiyun; Li, Li; Hou, Xueying; Pan, Jiahui; Wen, Zhenfu; Li, Jingcong

Intelligent automation & soft computing. 2023 Jan 01; 35(<prism:issueIdentifier>3):3573-3586

Wen, Zhenfu; Fried, Jamie; Pace-Schott, Edward F; Lazar, Sara W; Milad, Mohammed R

Learning & memory. 2022 09; 29(9):274-282

Wen, Zhenfu; Raio, Candace M; Pace-Schott, Edward F; Lazar, Sara W; LeDoux, Joseph E; Phelps, Elizabeth A; Milad, Mohammed R

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). 2022 Jun 28; 119(26):e2204066119

Wen, Zhenfu; Seo, Jeehye; Pace-Schott, Edward F; Milad, Mohammed R

Molecular psychiatry. 2022 Apr; 27(4):2216-2224

Wen, Zhenfu; Hammoud, Mira Z; Scott, J Cobb; Jimmy, Jagan; Brown, Lily; Marin, Marie-France; Asnaani, Anu; Gur, Ruben C; Foa, Edna B; Milad, Mohammed R

Neuropsychopharmacology. 2021 Dec; 46(13):2278-2287

Wen, Zhenfu; Chen, Zhe Sage; Milad, Mohammed R

Neuroimage. 2021 Jun 11; 118261

Qi, Feifei; Wu, Wei; Yu, Zhu Liang; Gu, Zhenghui; Wen, Zhenfu; Yu, Tianyou; Li, Yuanqing

IEEE transactions on cybernetics. 2021 Feb; 51(2):558-567

Wen, Zhenfu; Marin, Marie-France; Blackford, Jennifer Urbano; Chen, Zhe Sage; Milad, Mohammed R

Translational psychiatry. 2021 Jan 13; 11(1):46