First K. H. Kuo Summer School of Electron Microscopy and Crystallography

Beijing Workshop of Cryo-Electron Microscopy

in Structural Biology

Tsinghua University, Beijing, China, July 14 - 16, 2008

Home

Scientific Topics

Invited Speakers

Program

Organizers

Application Form

Fellowships for Students

Sponsors

About the School Series

 

Organizing Committee:

Chairpersons:

Sen-Fang Sui
Tsinghua University

Members:

Yigong Shi
Tsinghua University / Princeton University

Wei Xu
Chinese Academy of Science

 

 

 

Da-Neng Wang
New York University School of Medicine

 

Xiaodong Su
Peking University

Chang-Cheng Yin
Peking University Health Science Center

 

Advisory Committee:

Chunli Bai, Wolfgang Baumeister, Wenrui Chang, Yifan Cheng, Wah Chiu, Mingxiao Ding, Haifu Fan, Joachim Frank, Yoshinori Fujiyoshi, Robert Glaeser, Fuchu He, Richard Henderson, Sven Hovmöller, Tingyun Kuang, Fanghua Li, Dongcai Liang, Qishui Lin, Lian-Mao Peng, Zhengwu Qi, Lu-Chang Qin, Zihe Rao, Yunyu Shi, Haixin Sui, Fei Sun, Thomas Walz, Dacheng Wang, Enduo Wang, Zhi-Xin Wang, Zhi-Zhen Wang, Yi Wu, Tao Xu, Fuyu Yang, Qibin Yang, Shixin Yang, Heng-Qiang Ye, Zhonghe Zhai, Detian Zhang, Jinping Zhang, Jingqiang Zhang, Ze Zhang, Jing Zhu, Z. Hong Zhou

     

logos