Skip to Main Content

Akira Akabayashi, MD, PhD

Adjunct Professor, Department of Population Health

PhD from University of Tokyo

MD from University of Tokyo

Mori, Tomoari; Mori, Katsumi; Nakazawa, Eisuke; Bito, Seiji; Takimoto, Yoshiyuki; Akabayashi, Akira

BMC palliative care. 2020 Jun 09; 19(1):82

Ino, Hiroyasu; Nakazawa, Eisuke; Akabayashi, Akira

Cambridge quarterly of healthcare ethics : CQ. 2020 Jun 05; 1-15

Akabayashi, Akira; Nakazawa, Eisuke; Jecker, Nancy S

Neurotherapeutics. 2020 Apr; 17(2):606-608

Nakazawa, Eisuke; Ino, Hiroyasu; Akabayashi, Akira

Disaster medicine & public health preparedness. 2020 Mar 24; 1-27

Akabayashi, Akira; Nakazawa, Eisuke; Ino, Hiroyasu; Ozeki-Hayashi, Reina; Jecker, Nancy S

Journal of public health (Oxford, England). 2020 Feb 28; 42(1):194-197

Nakazawa, Eisuke; Yamamoto, Keiichiro; Akabayashi, Aru; Shaw, Margie H; Demme, Richard A; Akabayashi, Akira

Journal of medical ethics. 2020 Feb; 46(2):144-150

Akabayashi, Akira; Nakazawa, Eisuke; Akabayashi, Aru

HEC Forum. 2019 Dec; 31(4):283-294