Main content
Dayu Lin

Dayu Lin, PhD

Neuroscience Institute

Associate Professor, Department of Psychiatry

Associate Professor, Department of Neuroscience and Physiology

Keywords
systems, cognitive, & computational neuroscience
Phone

212-263-9405

Fax

646-501-4529

Academic office

Science Building, 435 East 30th Street

13th Floor, Room 1301

New York, NY 10016

Lab Website
Is this your profile?
These focus areas and their associated publications are derived from medical subject headings from PubMed.
represents one publication
Loading...

Associate Professor, Department of Psychiatry

Associate Professor, Department of Neuroscience and Physiology

PhD from Duke University

Yamaguchi, T; Lin, D

Current opinion in behavioral sciences. 2018 December; 24(pp):104-112

Hashikawa, Koichi; Hashikawa, Yoshiko; Lischinsky, Julieta; Lin, Dayu

Trends in genetics. 2018 Oct 04; 34(10):755-776

Sun, Fangmiao; Zeng, Jianzhi; Jing, Miao; Zhou, Jingheng; Feng, Jiesi; Owen, Scott F; Luo, Yichen; Li, Funing; Wang, Huan; Yamaguchi, Takashi; Yong, Zihao; Gao, Yijing; Peng, Wanling; Wang, Lizhao; Zhang, Siyu; Du, Jiulin; Lin, Dayu; Xu, Min; Kreitzer, Anatol C; Cui, Guohong; Li, Yulong

Cell. 2018 Jul 12; 174(2):481-496.e19

Lin, Dayu

Nature. 2018 May; 557(7704):172-174

Neuroscience: Past and Future [Editorial] . Opens in a new tab

Jan, Lily; Botvinick, Matthew; Bradke, Frank; Lin, Dayu; Kosik, Kenneth S.; Jan, Yuh-Nung

Neuron. 2018 APR 4; 98:10-11

Fang, Yi-Ya; Yamaguchi, Takashi; Song, Soomin C; Tritsch, Nicolas X; Lin, Dayu

Neuron. 2018 Apr 04; 98(1):192-207.e10

Lin, Dayu

Nature neuroscience. 2018 Mar; 21(3):303-304

Hashikawa, Yoshiko; Hashikawa, Koichi; Falkner, Annegret L; Lin, Dayu

Frontiers in systems neuroscience. 2017 Dec 20; 11:94-94