Skip to Main Content
Dayu Lin

Dayu Lin, PhD

Neuroscience Institute

Professor, Department of Psychiatry

Professor, Department of Neuroscience and Physiology

Keywords
systems, cognitive, & computational neuroscience
Phone

212-263-9405

Fax

646-501-4529

Academic office

Science Building, 435 East 30th Street

13th Floor, Room 1301

New York, NY 10016

Lab Website
Is this your profile?
These focus areas and their associated publications are derived from medical subject headings from PubMed.
represents one publication
Loading...
*Due to PubMed processing times, the most recent publications may not be reflected in the timeline.
Yin, Luping; Hashikawa, Koichi; Hashikawa, Yoshiko; Osakada, Takuya; Lischinsky, Julieta E; Diaz, Veronica; Lin, Dayu

Neuron. 2022 Sep 21; 110(18):3000-3017.e8

Dai, Bing; Sun, Fangmiao; Tong, Xiaoyu; Ding, Yizhuo; Kuang, Amy; Osakada, Takuya; Li, Yulong; Lin, Dayu

Cell reports. 2022 Aug 23; 40(8):111246

Wu, Zhaofa; Lin, Dayu; Li, Yulong

Nature reviews. Neuroscience. 2022 May; 23(5):257-274

Carcea, Ioana; Caraballo, Naomi López; Marlin, Bianca J; Ooyama, Rumi; Riceberg, Justin S; Mendoza Navarro, Joyce M; Opendak, Maya; Diaz, Veronica E; Schuster, Luisa; Alvarado Torres, Maria I; Lethin, Harper; Ramos, Daniel; Minder, Jessica; Mendoza, Sebastian L; Bair-Marshall, Chloe J; Samadjopoulos, Grace H; Hidema, Shizu; Falkner, Annegret; Lin, Dayu; Mar, Adam; Wadghiri, Youssef Z; Nishimori, Katsuhiko; Kikusui, Takefumi; Mogi, Kazutaka; Sullivan, Regina M; Froemke, Robert C

Nature. 2021 Aug; 596(7873):553-557

Wei, Dongyu; Talwar, Vaishali; Lin, Dayu

Neuron. 2021 May 19; 109(10):1600-1620

Lischinsky, Julieta E; Lin, Dayu

Nature neuroscience. 2020 Nov; 23(11):1317-1328

Sun, Fangmiao; Zhou, Jingheng; Dai, Bing; Qian, Tongrui; Zeng, Jianzhi; Li, Xuelin; Zhuo, Yizhou; Zhang, Yajun; Wang, Yipan; Qian, Cheng; Tan, Ke; Feng, Jiesi; Dong, Hui; Lin, Dayu; Cui, Guohong; Li, Yulong

Nature methods. 2020 Nov; 17(11):1156-1166

Yamaguchi, Takashi; Wei, Dongyu; Song, Soomin C; Lim, Byungkook; Tritsch, Nicolas X; Lin, Dayu

Nature neuroscience. 2020 Sep; 23(9):1111-1124