Skip to Main Content
Dayu Lin

Dayu Lin, PhD

Neuroscience Institute

Associate Professor, Department of Psychiatry

Associate Professor, Department of Neuroscience and Physiology

Keywords
systems, cognitive, & computational neuroscience
Phone

212-263-9405

Fax

646-501-4529

Academic office

Science Building, 435 East 30th Street

13th Floor, Room 1301

New York, NY 10016

Lab Website
Is this your profile?
These focus areas and their associated publications are derived from medical subject headings from PubMed.
represents one publication
Loading...
*Due to PubMed processing times, the most recent publications may not be reflected in the timeline.

Associate Professor, Department of Psychiatry

Associate Professor, Department of Neuroscience and Physiology

PhD from Duke University

Feng, Jiesi; Zhang, Changmei; Lischinsky, Julieta E; Jing, Miao; Zhou, Jingheng; Wang, Huan; Zhang, Yajun; Dong, Ao; Wu, Zhaofa; Wu, Hao; Chen, Weiyu; Zhang, Peng; Zou, Jing; Hires, S Andrew; Zhu, J Julius; Cui, Guohong; Lin, Dayu; Du, Jiulin; Li, Yulong

Neuron. 2019 May 22; 102(4):745-761.e8

Kim, Jineun; Lee, Seongju; Fang, Yi-Ya; Shin, Anna; Park, Seahyung; Hashikawa, Koichi; Bhat, Shreelatha; Kim, Daesoo; Sohn, Jong-Woo; Lin, Dayu; Suh, Greg S B

Nature neuroscience. 2019 Apr; 22(4):576-585

Wang, Li; Talwar, Vaishali; Osakada, Takuya; Kuang, Amy; Guo, Zhichao; Yamaguchi, Takashi; Lin, Dayu

Cell reports. 2019 Feb 12; 26(7):1747-1758.e5

Yamaguchi, Takashi; Lin, Dayu

Current opinion in behavioral sciences. 2018 Dec; 24:104-112

Hashikawa, Koichi; Hashikawa, Yoshiko; Lischinsky, Julieta; Lin, Dayu

Trends in genetics. 2018 Oct; 34(10):755-776

Sun, Fangmiao; Zeng, Jianzhi; Jing, Miao; Zhou, Jingheng; Feng, Jiesi; Owen, Scott F; Luo, Yichen; Li, Funing; Wang, Huan; Yamaguchi, Takashi; Yong, Zihao; Gao, Yijing; Peng, Wanling; Wang, Lizhao; Zhang, Siyu; Du, Jiulin; Lin, Dayu; Xu, Min; Kreitzer, Anatol C; Cui, Guohong; Li, Yulong

Cell. 2018 Jul 12; 174(2):481-496.e19

Lin, Dayu

Nature. 2018 05; 557(7704):172-174

Fang, Yi-Ya; Yamaguchi, Takashi; Song, Soomin C; Tritsch, Nicolas X; Lin, Dayu

Neuron. 2018 Apr 04; 98(1):192-207.e10