Skip to Main Content
Erin E. Congdon

Erin E. Congdon, PhD

Research Assistant Professor, Department of Neuroscience and Physiology

PhD from Ohio State University

Phone

212-263-2168

Is this your profile?
Academic office

550 First Avenue

Fourth Floor

New York, NY 10016

Jiang, Yixiang; Lin, Yan; Tetlow, Amber M; Pan, Ruimin; Ji, Changyi; Kong, Xiang-Peng; Congdon, Erin E; Sigurdsson, Einar M

Molecular neurodegeneration. 2024 May 31; 19(1):44

Jiang, Yixiang; Lin, Yan; Tetlow, Amber M; Pan, Ruimin; Ji, Changyi; Kong, Xiang-Peng; Congdon, Erin E; Sigurdsson, Einar M

bioRxiv : the preprint server for biology. 2024 Apr 30;

Congdon, Erin E; Ji, Changyi; Tetlow, Amber M; Jiang, Yixiang; Sigurdsson, Einar M

Nature reviews. Neurology. 2023 Dec; 19(12):715-736

Jiang, Yixiang; Lin, Yan; Krishnaswamy, Senthilkumar; Pan, Ruimin; Wu, Qian; Sandusky-Beltran, Leslie A; Liu, Mengyu; Kuo, Min-Hao; Kong, Xiang-Peng; Congdon, Erin E; Sigurdsson, Einar M

Science advances. 2023 May 10; 9(19):eadf3775

Congdon, Erin E; Pan, Ruimin; Jiang, Yixiang; Sandusky-Beltran, Leslie A; Dodge, Andie; Lin, Yan; Liu, Mengyu; Kuo, Min-Hao; Kong, Xiang-Peng; Sigurdsson, Einar M

EBioMedicine. 2022 Sep 10; 84:104249

Congdon, Erin E; Jiang, Yixiang; Sigurdsson, Einar M

Seminars in cell & developmental biology. 2022 Jun; 126:125-137

Wu, Qian; Bai, Yang; Li, Wei; Congdon, Erin E; Liu, Wenke; Lin, Yan; Ji, Changyi; Gan, Wen-Biao; Sigurdsson, Einar M

Neurobiology of disease. 2021 Jan; 147:105165

Dynamics of Internalization and Intracellular Interaction of Tau Antibodies and Human Pathological Tau Protein in a Human Neuron-Like Model

Shamir, Dov B.; Deng, Yan; Wu, Qian; Modak, Swananda; Congdon, Erin E.; Sigurdsson, Einar M.

Frontiers in neurology. 2020; 11: