Skip to Main Content
Hong Sun

Hong Sun, PhD

Assistant Professor, Department of Medicine

PhD from Shanghai University

Phone

646-754-9459

Is this your profile?
Academic office

341 East 25th St.

Second Floor, 217

New York, NY 10010

Li, Peichao; Yang, Lingxiao; Park, Sun Young; Liu, Fanrong; Li, Alex H; Zhu, Yilin; Sui, Huacong; Gao, Fengyuan; Li, Lingbing; Ye, Lan; Zou, Yongxin; Tian, Zhongxian; Zhao, Yunpeng; Costa, Max; Sun, Hong; Zhao, Xiaogang

Oncogene. 2024 Mar; 43(12):899-917

Li, Alex H; Park, Sun Young; Li, Peiwei; Zhou, Chaoting; Kluz, Thomas; Li, Jingxia; Costa, Max; Sun, Hong

International journal of molecular sciences. 2024 Feb 01; 25(3):

Li, Ling bing; Yang, Ling xiao; Liu, Lei; Liu, Fan rong; Li, Alex H.; Zhu, Yi lin; Wen, Hao; Xue, Xia; Tian, Zhong xian; Sun, Hong; Li, Pei chao; Zhao, Xiao gang

Acta pharmacologica Sinica. 2024 Jan 01; ?-?

Ortiz, Angelica; Sun, Hong; Kluz, Thomas; Matsui, Mary S; Carle, Tiffany; Gan, David; Gordon, Terry; Gildea, Lucy; Costa, Max

International journal of cosmetic science. 2023 Dec; 45(6):791-801

Park, Sun Young; Liu, Shan; Carbajal, Edgar Perez; Wosczyna, Michael; Costa, Max; Sun, Hong

Toxicology & applied pharmacology. 2023 Oct 15; 477:116693

Luo, Junwen; Tian, Zhongxian; Zhou, Yongjia; Xiao, Zhaohua; Park, Sun Young; Sun, Hong; Zhuang, Ting; Wang, Yongjie; Li, Peiwei; Zhao, Xiaogang

Cancer science. 2023 Jul; 114(7):2835-2847

Park, Sun Young; Karantenislis, Georgia; Rosen, Hannah T; Sun, Hong

Scientific reports. 2023 May 25; 13(1):8481

Tang, Xianping; Sun, Hong; Ge, Song; Han, Shuyu; Li, Ying; Wu, Bei

Nursing open. 2023 Mar; 10(3):1482-1491