Skip to Main Content
Jef D. Boeke

Jef D. Boeke, PhD

Sol and Judith Bergstein Director, Institute of System Genetics

Professor, Department of Biochemistry and Molecular Pharmacology

Keywords
cancer, computational biology, genome integrity, genomics, microbiology, pharmacology, stem cell biology, systems biology, yeast, retrotransposon
Academic office

435 East 30th Street, Science Building

9th Floor, Room 917

New York, NY 10016

Lab Website
Is this your profile?

Sol and Judith Bergstein Director, Institute of System Genetics

PhD from Rockefeller University

Cheng, Li; Zhao, Shijun; Li, Tianyi; Hou, Sha; Luo, Zhouqing; Xu, Jinsheng; Yu, Wenfei; Jiang, Shuangying; Monti, Marco; Schindler, Daniel; Zhang, Weimin; Hou, Chunhui; Ma, Yingxin; Cai, Yizhi; Boeke, Jef D; Dai, Junbiao

Nature communications. 2024 Jan 26; 15(1):770

Frazel, Paul W; Labib, David; Fisher, Theodore; Brosh, Ran; Pirjanian, Nicolette; Marchildon, Anne; Boeke, Jef D; Fossati, Valentina; Liddelow, Shane A

Nature neuroscience. 2024 Jan; 27(1):209

Ólafsson, Guðjón; Haase, Max A B; Boeke, Jef D

G3 : genes - genomes - genetics. 2023 Dec 29; 14(1):

Blayney, Joseph W; Francis, Helena; Rampasekova, Alexandra; Camellato, Brendan; Mitchell, Leslie; Stolper, Rosa; Cornell, Lucy; Babbs, Christian; Boeke, Jef D; Higgs, Douglas R; Kassouf, Mira

Cell. 2023 Dec 21; 186(26):5826-5839.e18

Zhang, Weimin; Lazar-Stefanita, Luciana; Yamashita, Hitoyoshi; Shen, Michael J; Mitchell, Leslie A; Kurasawa, Hikaru; Lobzaev, Evgenii; Fanfani, Viola; Haase, Max A B; Sun, Xiaoji; Jiang, Qingwen; Goldberg, Gregory W; Ichikawa, David M; Lauer, Stephanie L; McCulloch, Laura H; Easo, Nicole; Lin, S Jiaming; Camellato, Brendan R; Zhu, Yinan; Cai, Jitong; Xu, Zhuwei; Zhao, Yu; Sacasa, Maya; ,; Noyes, Marcus B; Bader, Joel S; Deutsch, Samuel; Stracquadanio, Giovanni; Aizawa, Yasunori; Dai, Junbiao; Boeke, Jef D

Molecular cell. 2023 Dec 07; 83(23):4424-4437.e5

Jiang, Shuangying; Luo, Zhouqing; Wu, Jie; Yu, Kang; Zhao, Shijun; Cai, Zelin; Yu, Wenfei; Wang, Hui; Cheng, Li; Liang, Zhenzhen; Gao, Hui; Monti, Marco; Schindler, Daniel; Huang, Linsen; Zeng, Cheng; Zhang, Weimin; Zhou, Chun; Tang, Yuanwei; Li, Tianyi; Ma, Yingxin; Cai, Yizhi; Boeke, Jef D; Zhao, Qiao; Dai, Junbiao

Nature communications. 2023 Nov 30; 14(1):7886

Zhao, Yu; Coelho, Camila; Hughes, Amanda L; Lazar-Stefanita, Luciana; Yang, Sandy; Brooks, Aaron N; Walker, Roy S K; Zhang, Weimin; Lauer, Stephanie; Hernandez, Cindy; Cai, Jitong; Mitchell, Leslie A; Agmon, Neta; Shen, Yue; Sall, Joseph; Fanfani, Viola; Jalan, Anavi; Rivera, Jordan; Liang, Feng-Xia; Bader, Joel S; Stracquadanio, Giovanni; Steinmetz, Lars M; Cai, Yizhi; Boeke, Jef D

Cell. 2023 Nov 22; 186(24):5220-5236.e16