Skip to Main Content

Jennifer Cheng, MD

Adjunct Instructor, Department of Pediatrics

MD from SUNY-Downstate

Kirschner, Jonathan S; Cheng, Jennifer; Creighton, Andrew; Santiago, Kristen; Hurwitz, Nicole; Dundas, Mark; Beatty, Nicholas; Kingsbury, Dallas; Konin, Gabrielle; Abutalib, Zafir; Chang, Richard

Clinical journal of sport medicine. 2022 Nov 01; 32(6):558-566

Wang, Chang Yi; Hwang, Kao-Pin; Kuo, Hui-Kai; Peng, Wen-Jiun; Shen, Yea-Huei; Kuo, Be-Sheng; Huang, Juin-Hua; Liu, Hope; Ho, Yu-Hsin; Lin, Feng; Ding, Shuang; Liu, Zhi; Wu, Huan-Ting; Huang, Ching-Tai; Lee, Yuarn-Jang; Liu, Ming-Che; Yang, Yi-Ching; Lu, Po-Liang; Tsai, Hung-Chin; Lee, Chen-Hsiang; Shi, Zhi-Yuan; Liu, Chun-Eng; Liao, Chun-Hsing; Chang, Feng-Yee; Chen, Hsiang-Cheng; Wang, Fu-Der; Hou, Kuo-Liang; Cheng, Jennifer; Wang, Min-Sheng; Yang, Ya-Ting; Chiu, Han-Chen; Jiang, Ming-Han; Shih, Hao-Yu; Shen, Hsuan-Yu; Chang, Po-Yen; Lan, Yu-Rou; Chen, Chi-Tian; Lin, Yi-Ling; Liang, Jian-Jong; Liao, Chun-Che; Chou, Yu-Chi; Morris, Mary Kate; Hanson, Carl V; Guirakhoo, Farshad; Hellerstein, Michael; Yu, Hui-Jing; King, Chwan-Chuen; Kemp, Tracy; Heppner, D Gray; Monath, Thomas P

Journal of clinical investigation. 2022 May 16; 132(10):

Prysak, Meredith H; Kyriakides, Christopher P; Zukofsky, Tyler A; Reutter, Stefan E; Cheng, Jennifer; Lutz, Gregory E

PM&R. 2021 Dec; 13(12):1410-1417