Lei Bu

Lei Bu, PhD

Assistant Professor, Department of Medicine

Assistant Professor, Department of Cell Biology

Assistant Professor, Department of Medicine

Assistant Professor, Department of Cell Biology

Is this your profile?
Lader, Joshua; Stachel, Maxine; Bu, Lei

Current opinion in biotechnology. 2017 Jun 04; 47:30-35

Liu, Yali; Yang, Yi; Kang, Xiangjin; Lin, Bin; Yu, Qian; Song, Bing; Gao, Ge; Chen, Yaoyong; Sun, Xiaofang; Li, Xiaoping; Bu, Lei; Fan, Yong

Molecular therapy. Nucleic acids. 2017 Mar 17; 6:57-67

Te Riele, Anneline S J M; Agullo-Pascual, Esperanza; James, Cynthia A; Leo-Macias, Alejandra; Cerrone, Marina; Zhang, Mingliang; Lin, Xianming; Lin, Bin; Sobreira, Nara L; Amat-Alarcon, Nuria; Marsman, Roos F; Murray, Brittney; Tichnell, Crystal; van der Heijden, Jeroen F; Dooijes, Dennis; van Veen, Toon A B; Tandri, Harikrishna; Fowler, Steven J; Hauer, Richard N W; Tomaselli, Gordon; van den Berg, Maarten P; Taylor, Matthew R G; Brun, Francesca; Sinagra, Gianfranco; Wilde, Arthur A M; Mestroni, Luisa; Bezzina, Connie R; Calkins, Hugh; Peter van Tintelen, J; Bu, Lei; Delmar, Mario; Judge, Daniel P

Cardiovascular research. 2017 Jan; 113(1):102-111

Lin, Bin; Lin, Xianming; Stachel, Maxine; Wang, Elisha; Luo, Yumei; Lader, Joshua; Sun, Xiaofang; Delmar, Mario; Bu, Lei

Frontiers in endocrinology. 2017; 8:253-253

Wu, Zhiming; Li, Yan; Li, Zhiyong; Liu, Zhuowei; Qin, Zike; Li, Xiangdong; Ye, Yunlin; Bu, Lei; Lin, Bin; Wang, Zhanyu; Jia, Guojin; Chen, Gang

International journal of oncology. 2016 Oct; 49(4):1620-1628

Yang, Yi; Wang, Kepin; Wu, Han; Jin, Qin; Ruan, Degong; Ouyang, Zhen; Zhao, Bentian; Liu, Zhaoming; Zhao, Yu; Zhang, Quanjun; Fan, Nana; Liu, Qishuai; Guo, Shimei; Bu, Lei; Fan, Yong; Sun, Xiaofang; Li, Xiaoping; Lai, Liangxue

Journal of molecular cell biology. 2016 Apr; 8(2):174-177

Soh, Boon-Seng; Ng, Shi-Yan; Wu, Hao; Buac, Kristina; Park, Joo-Hye C; Lian, Xiaojun; Xu, Jiejia; Foo, Kylie S; Felldin, Ulrika; He, Xiaobing; Nichane, Massimo; Yang, Henry; Bu, Lei; Li, Ronald A; Lim, Bing; Chien, Kenneth R

Nature communications. 2016 Mar 08; 7:10774-10774

Sultana, Nishat; Zhang, Lu; Yan, Jianyun; Chen, Jiqiu; Cai, Weibin; Razzaque, Shegufta; Jeong, Dongtak; Sheng, Wei; Bu, Lei; Xu, Mingjiang; Huang, Guo-Ying; Hajjar, Roger J; Zhou, Bin; Moon, Anne; Cai, Chen-Leng

Nature communications. 2015 Oct 30; 6:8701-8701