Skip to Main Content
Lei Bu

Lei Bu, PhD

Assistant Professor, Department of Medicine

Assistant Professor, Department of Cell Biology

Assistant Professor, Department of Medicine

Assistant Professor, Department of Cell Biology

Tassone, Evelyne; Bradaschia-Correa, Vivian; Xiong, Xiaozhong; Sastre-Perona, Ana; Josephson, Anne Marie; Khodadadi-Jamayran, Alireza; Melamed, Jonathan; Bu, Lei; Kahler, David J; Ossowski, Liliana; Leucht, Philipp; Schober, Markus; Wilson, Elaine L

Oncogene. 2019 Jun 25;

Yu, Yankun; Zhang, Mengrong; Chen, Ren; Liu, Feng; Zhou, Pengfei; Bu, Lei; Xu, Ying; Zheng, Lei

Journal of pharmacological & toxicological methods. 2019 Apr 22; 98:106577

Zhang, Lu; Sultana, Nishat; Yan, Jianyun; Yang, Fan; Chen, Fuxue; Chepurko, Elena; Yang, Feng-Chun; Du, Qinghua; Zangi, Lior; Xu, Mingjiang; Bu, Lei; Cai, Chen-Leng

Circulation. 2018 Dec 18; 138(25):2919-2930

Shekhar, Akshay; Lin, Xianming; Lin, Bin; Liu, Fang-Yu; Zhang, Jie; Khodadadi-Jamayran, Alireza; Tsirigos, Aristotelis; Bu, Lei; Fishman, Glenn I; Park, David S

Scientific reports. 2018 Jul 02; 8(1):9944

Tan, Reina Bianca; Gando, Ivan; Bu, Lei; Cecchin, Frank; Coetzee, William

Pacing & clinical electrophysiology. 2018 May 21;

Yu, Yankun; Liu, Feng; He, Liuming; Ramakrishna, Seeram; Zheng, Monica; Bu, Lei; Xu, Ying

Assay & drug development technologies. 2018 May/Jun; 16(4):222-229

Lader, Joshua; Stachel, Maxine; Bu, Lei

Current opinion in biotechnology. 2017 10; 47:30-35

Liu, Yali; Yang, Yi; Kang, Xiangjin; Lin, Bin; Yu, Qian; Song, Bing; Gao, Ge; Chen, Yaoyong; Sun, Xiaofang; Li, Xiaoping; Bu, Lei; Fan, Yong

Molecular therapy. Nucleic acids. 2017 Mar 17; 6:57-67