Lei Bu

Lei Bu, PhD

Assistant Professor, Department of Medicine

Assistant Professor, Department of Cell Biology

Assistant Professor, Department of Medicine

Assistant Professor, Department of Cell Biology

Is this your profile?
Yu, Yankun; Liu, Feng; He, Liuming; Ramakrishna, Seeram; Zheng, Monica; Bu, Lei; Xu, Ying

Assay & drug development technologies. 2018 May 31; 16(4):222-229

Tan, Reina Bianca; Gando, Ivan; Bu, Lei; Cecchin, Frank; Coetzee, William

Pacing & clinical electrophysiology. 2018 May 21;

Isoproterenol-induced action potential shortening mediated by sur1-containing K<inf>ATP</inf> channels in human ips-derived atrial cardiomyocytes [Meeting Abstract]

Lader, J M; Lin, B; Yang, H; Coetzee, W A; Bu, L; Gelb, B D; Fishman, G I

Heart rhythm. 2018 May; Conference:(39th):S590

Lader, Joshua; Stachel, Maxine; Bu, Lei

Current opinion in biotechnology. 2017 Jun 04; 47:30-35

Liu, Yali; Yang, Yi; Kang, Xiangjin; Lin, Bin; Yu, Qian; Song, Bing; Gao, Ge; Chen, Yaoyong; Sun, Xiaofang; Li, Xiaoping; Bu, Lei; Fan, Yong

Molecular therapy. Nucleic acids. 2017 Mar 17; 6:57-67

Te Riele, Anneline S J M; Agullo-Pascual, Esperanza; James, Cynthia A; Leo-Macias, Alejandra; Cerrone, Marina; Zhang, Mingliang; Lin, Xianming; Lin, Bin; Sobreira, Nara L; Amat-Alarcon, Nuria; Marsman, Roos F; Murray, Brittney; Tichnell, Crystal; van der Heijden, Jeroen F; Dooijes, Dennis; van Veen, Toon A B; Tandri, Harikrishna; Fowler, Steven J; Hauer, Richard N W; Tomaselli, Gordon; van den Berg, Maarten P; Taylor, Matthew R G; Brun, Francesca; Sinagra, Gianfranco; Wilde, Arthur A M; Mestroni, Luisa; Bezzina, Connie R; Calkins, Hugh; Peter van Tintelen, J; Bu, Lei; Delmar, Mario; Judge, Daniel P

Cardiovascular research. 2017 Jan; 113(1):102-111

Lin, Bin; Lin, Xianming; Stachel, Maxine; Wang, Elisha; Luo, Yumei; Lader, Joshua; Sun, Xiaofang; Delmar, Mario; Bu, Lei

Frontiers in endocrinology. 2017; 8:253-253

Wu, Zhiming; Li, Yan; Li, Zhiyong; Liu, Zhuowei; Qin, Zike; Li, Xiangdong; Ye, Yunlin; Bu, Lei; Lin, Bin; Wang, Zhanyu; Jia, Guojin; Chen, Gang

International journal of oncology. 2016 Oct; 49(4):1620-1628