Moon-Shong Tang

Moon-Shong Tang, PhD

Professor, Department of Environmental Medicine

Professor, Department of Medicine

Professor, Department of Pathology

Professor, Department of Environmental Medicine

Professor, Department of Medicine

Professor, Department of Pathology

PhD from University of Texas at Austin

Phone

845-731-3585

Lab Website
Is this your profile?
Academic office

57 Old Forge Rd.

First Floor

Tuxedo, NY 10987

These focus areas and their associated publications are derived from medical subject headings from PubMed.
represents one publication
Loading...
Weng, Mao-Wen; Lee, Hyun-Wook; Choi, Bongkun; Wang, Hsiang-Tsui; Hu, Yu; Mehta, Manju; Desai, Dhimant; Amin, Shantu; Zheng, Yi; Tang, Moon-Shong

Oncotarget. 2017 Mar 14; 8(11):18213-18226

Wang, Hsiang-Tsui; Chen, Tzu-Ying; Weng, Ching-Wen; Yang, Chun-Hsiang; Tang, Moon-Shong

Oncotarget. 2016 Dec 6; 7(49):80450-80464

Jin, Honglei; Xu, Jiheng; Guo, Xirui; Huang, Haishan; Li, Jingxia; Peng, Minggang; Zhu, Junlan; Tian, Zhongxian; Wu, Xue-Ru; Tang, Moon-Shong; Huang, Chuanshu

Oncotarget. 2016 Aug 30; 7(35):56540-56557

Zhou, Haiping; He, Feng; Mendelsohn, Cathy L; Tang, Moon-Shong; Huang, Chuanshu; Wu, Xue-Ru

Scientific reports. 2016 May 09; 6:25596-25596

Lee, Hyun-Wook; Wang, Hsiang-Tsui; Weng, Mao-Wen; Chin, Chiu; Huang, William; Lepor, Herbert; Wu, Xue-Ru; Rom, William N; Chen, Lung-Chi; Tang, Moon-Shong

Oncotarget. 2015 Oct 20; 6(32):33226-33236

Burns, Fredric J; Tang, Moon-Shong; Wu, Feng; Schmid, Ernst

Health physics. 2015 Aug; 109(2):157-170

He, Feng; Melamed, Jonathan; Tang, Moon-Shong; Huang, Chuanshu; Wu, Xue-Ru

Cancer research. 2015 May 15; 75(10):2017-2028

Lee, Hyun-Wook; Wang, Hsiang-Tsui; Weng, Mao-Wen; Hu, Yu; Chen, Wei-Sheng; Chou, David; Liu, Yan; Donin, Nicholas; Huang, William C; Lepor, Herbert; Wu, Xue-Ru; Wang, Hailin; Beland, Frederick A; Tang, Moon-Shong

Oncotarget. 2014 Jun 15; 5(11):3526-3540