Skip to Main Content

Robert C. Smith, MD, PhD

Research Professor, Department of Psychiatry

Research Professor, Department of Psychiatry

MD from Stanford University

PhD from Stanford University

Liu, Yi; Wang, Guodong; Jin, Hua; Lyu, Hailong; Liu, Yong; Guo, Wenbin; Shi, Chuan; Meyers, Jordan; Wang, JiJun; Zhao, Jingping; Wu, Renrong; Smith, Robert C; Davis, John M

Psychiatry research. 2019 Feb 01; 274:235-242

Smith, Robert C; Leucht, Stefan; Davis, John M

Psychopharmacology. 2019 Feb; 236(2):545-559

Krause, Marc; Huhn, Maximilian; Schneider-Thoma, Johannes; Rothe, Philipp; Smith, Robert C; Leucht, Stefan

European neuropsychopharmacology. 2018 Dec; 28(12):1360-1370

Smith, Robert C; Maayan, Lawrence; Wu, Renrong; Youssef, Mary; Jing, Zhihui; Sershen, Henry; Szabo, Victoria; Meyers, Jordan; Jin, Hua; Zhao, Jinping; Davis, John M

Psychopharmacology. 2018 Dec; 235(12):3545-3558

Smith, Robert C; Amiaz, Revital; Si, Tian-Mei; Maayan, Lawrence; Jin, Hua; Boules, Sylvia; Sershen, Henry; Li, Chunbo; Ren, Juanjuan; Liu, Yanhong; Youseff, Mary; Lajtha, Abel; Guidotti, Alessandro; Weiser, Mark; Davis, John M

PLoS one. 2016 Nov; 11(1):e0143490

Smith, Robert C; Boules, Sylvia; Mattiuz, Sanela; Youssef, Mary; Tobe, Russell H; Sershen, Henry; Lajtha, Abel; Nolan, Karen; Amiaz, Revital; Davis, John M

Schizophrenia research. 2015 Oct; 168(1-2):260-6

Guidotti, A; Auta, J; Davis, J M; Dong, E; Gavin, D P; Grayson, D R; Sharma, R P; Smith, R C; Tueting, P; Zhubi, A

Journal of neurogenetics. 2014 Mar-Jun; 28(1-2):41-52

Auta, J; Smith, R C; Dong, E; Tueting, P; Sershen, H; Boules, S; Lajtha, A; Davis, J; Guidotti, A

Schizophrenia research. 2013 Oct; 150(1):312-8