Skip to Main Content

Sung Yon Um, PhD

Clinical Assistant Professor, Department of Forensic Medicine

Clinical Assistant Professor, Department of Forensic Medicine at NYU Grossman School of Medicine

PhD from Cambridge University

Lin, Ying; Gryazeva, Tatyana; Wang, Dawei; Zhou, Bo; Um, Sung Yon; Eng, Lucy S; Ruiter, Kevin; Rojas, Lisa; Williams, Nori; Sampson, Barbara A; Tang, Yingying

Forensic science international. 2020 Jan 30; 308:110177

Dong, Jingyun; Williams, Nori; Cerrone, Marina; Borck, Christopher; Wang, Dawei; Zhou, Bo; Eng, Lucy S; Subbotina, Ekaterina; Um, Sung Yon; Lin, Ying; Ruiter, Kevin; Rojas, Lisa; Coetzee, William A; Sampson, Barbara A; Tang, Yingying

Heliyon. 2018 Dec; 4(12):e01015

Williams, Nori; Marion, Robert; McDonald, Thomas V; Wang, Dawei; Zhou, Bo; Eng, Lucy S; Um, Sung Yon; Lin, Ying; Ruiter, Kevin; Rojas, Lisa; Sampson, Barbara A; Tang, Yingying

Cardiovascular pathology. 2018 Nov - Dec; 37:30-33

Lin, Ying; Williams, Nori; Wang, Dawei; Coetzee, William; Zhou, Bo; Eng, Lucy S; Um, Sung Yon; Bao, Ruijun; Devinsky, Orrin; McDonald, Thomas V; Sampson, Barbara A; Tang, Yingying

Circulation: Cardiovascular genetics. 2017 Dec; 10(6):

Halvorsen, Matt; Lin, Ying; Sampson, Barbara A; Wang, Dawei; Zhou, Bo; Eng, Lucy S; Um, Sung Yon; Devinsky, Orrin; Goldstein, David B; Tang, Yingying

EBioMedicine. 2017 Mar; 17:95-100

Wang, Dawei; Shah, Krunal R; Um, Sung Yon; Eng, Lucy S; Zhou, Bo; Lin, Ying; Mitchell, Adele A; Nicaj, Leze; Prinz, Mechthild; McDonald, Thomas V; Sampson, Barbara A; Tang, Yingying

Forensic science international. 2014 Apr; 237:90-9

Um, Sung Yon; McDonald, Thomas V

PLoS one. 2007 Sep 26; 2(9):e933

Li, Yan; Um, Sung Yon; McDonald, Thomas V

Neuroscientist. 2006 Jun; 12(3):199-210