Skip to Main Content

Xin Li

Associate Professor, Department of Urology

Keywords
prostate cancer, bone metabolism, diabetes
Summary

The research projects in our laboratory are centered on the mechanisms of action of metformin, the most prescribed anti–type II diabetes medicine. We are particularly interested in its antineoplastic effects and its impact on bone metabolism in diabetes.

Using various animal and cell culture models and molecular and cellular techniques, we have revealed the role of metformin as an epigenetic regulator and metabolic rebalancer, restoring normal cellular function in cancer and diabetes.

Phone

212-992-7009

Fax

212-995-4085

Academic office

345 East 24th Street, 901D

New York, NY 10010

Is this your profile?
These focus areas and their associated publications are derived from medical subject headings from PubMed.
represents one publication
Loading...
*Due to PubMed processing times, the most recent publications may not be reflected in the timeline.

Associate Professor, Department of Urology

University of Michigan, Laurie McCauley

Aykut, Berk; Pushalkar, Smruti; Chen, Ruonan; Li, Qianhao; Abengozar, Raquel; Kim, Jacqueline I; Shadaloey, Sorin A; Wu, Dongling; Preiss, Pamela; Verma, Narendra; Guo, Yuqi; Saxena, Anjana; Vardhan, Mridula; Diskin, Brian; Wang, Wei; Leinwand, Joshua; Kurz, Emma; Kochen Rossi, Juan A; Hundeyin, Mautin; Zambrinis, Constantinos; Li, Xin; Saxena, Deepak; Miller, George

Nature. 2019 Oct; 574(7777):264-267

Wang, Shuang; Wang, Ning; Yu, Bin; Cao, Mingxing; Wang, Yanlong; Guo, Yuqi; Zhang, Yanli; Zhang, Ping; Yu, Xiao; Wang, Shujing; Zeng, Li; Liang, Bin; Li, Xin; Wu, Yingjie

Oncogene. 2019 Sep; 38(36):6338-6353

Li, Xin; Charalambous, Charalambos C; Reisman, Darcy S; Morton, Susanne M

Topics in stroke rehabilitation. 2019 Sep; 26(6):405-411

Wei, Jianlu; Zhang, Lei; Ding, Yuanjing; Liu, Ronghan; Guo, Yuqi; Hettinghouse, Aubryanna; Buza, John; De La Croix, Jean; Li, Xin; Einhorn, Thomas A; Liu, Chuan-Ju

Annals of the New York Academy of Sciences. 2019 Aug 18;

Sun, Jie; Liu, Yan; Yu, Jinhui; Wu, Jin; Gao, Wenting; Ran, Liyuan; Jiang, Rujiao; Guo, Meihua; Han, Dongyu; Liu, Bo; Wang, Ning; Li, Youwei; Huang, He; Zeng, Li; Gao, Ying; Li, Xin; Wu, Yingjie

Journal of molecular endocrinology. 2019 Jul; 63(1):77-91

Stern, Jonathan; Miller, George; Li, Xin; Saxena, Deepak

Current opinion in virology. 2019 Jun 06; 37:37-43

Yang, Jian; Guo, Yuqi; Lu, Cuijie; Zhang, Ruohan; Wang, Yaoyu; Luo, Liang; Zhang, Yanli; Chu, Catherine H; Wang, Katherine J; Obbad, Sabrine; Yan, Wenbo; Li, Xin

Oncogene. 2019 Jun; 38(24):4700-4714

He, Haiwei; Yu, Baoqi; Liu, Zipeng; Ye, Gen; You, Wei; Hong, Yimei; Lian, Qizhou; Zhang, Yuelin; Li, Xin

Journal of cellular & molecular medicine. 2019 Jun; 23(6):4139-4152