Skip to Main Content
Yan Liu

Yan Liu, PhD

Research Associate Professor, Department of Urology

PhD from Chinese Academy of Sciences

Phone

212-263-4165

Is this your profile?
Academic office

423 East 23rd Street

Six Floor West

New York, NY 10010

These focus areas and their associated publications are derived from medical subject headings from PubMed.
represents one publication
Loading...
*Due to PubMed processing times, the most recent publications may not be reflected in the timeline.
Xia, Yong; Wang, Xing; Liu, Yan; Shapiro, Ellen; Lepor, Herbert; Tang, Moon-Shong; Sun, Tung-Tien; Wu, Xue-Ru

Cancer research. 2022 Feb 15; 82(4):571-585

Wang, Hsiang-Tsui; Lee, Hyun-Wook; Weng, Mao-Wen; Liu, Yan; Huang, William C; Lepor, Herbert; Wu, Xue-Ru; Tang, Moon-Shong

eLife. 2021 Nov 08; 10:

Xia, Yong; Liu, Yan; Yang, Chao; Simeone, Diane M; Sun, Tung-Tien; DeGraff, David J; Tang, Moon-Shong; Zhang, Yingkai; Wu, Xue-Ru

Nature communications. 2021 04 06; 12(1):2047

Liu, Yan; Goldfarb, David; El-Achkar, Tarek M; Lieske, John C; Wu, Xue-Ru

American journal of physiology. Renal physiology. 2018 Jun 01; 314(6):F1062-F1076

Maydan, Olena; McDade, Paul G; Liu, Yan; Wu, Xue-Ru; Matsell, Douglas G; Eddy, Allison A

Physiological reports. 2018 Mar; 6(6):e13654

Ma, Lijie; Liu, Yan; Landry, Nichole K; El-Achkar, Tarek M; Lieske, John C; Wu, Xue-Ru

PLoS one. 2017 01; 12(11):e0186769

Zhou, Haiping; Wang, Xing; Mo, Lan; Liu, Yan; He, Feng; Zhang, Fenglin; Huang, Kuo-How; Wu, Xue-Ru

Oncotarget. 2016 Apr 26; 7(17):23947-60

Liu, Yan; Memet, Sylvie; Saban, Ricardo; Kong, Xiangpeng; Aprikian, Pavel; Sokurenko, Evgeni; Sun, Tung-Tien; Wu, Xue-Ru

Scientific reports. 2015 Nov 09; 5:16234