Skip to Main Content

Yi Ban, PhD

Perlmutter Cancer Center

Instructor, Department of Medicine

Keywords
Lung Cancer
Is this your profile?

PhD from Rutgers University

Weill Cornell Medicine, CT Surgery

Mukhopadhyay, Suman; Huang, Hsin-Yi; Lin, Ziyan; Ranieri, Michela; Li, Shuai; Sahu, Soumyadip; Liu, Yingzhuo; Ban, Yi; Guidry, Kayla; Hu, Hai; Lopez, Alfonso; Sherman, Fiona; Tan, Yi Jer; Lee, Yeuan Ting; Armstrong, Amanda P; Dolgalev, Igor; Sahu, Priyanka; Zhang, Tinghu; Lu, Wenchao; Gray, Nathanael S; Christensen, James G; Tang, Tracy T; Velcheti, Vamsidhar; Khodadadi-Jamayran, Alireza; Wong, Kwok-Kin; Neel, Benjamin G

Cancer research. 2023 Dec 15; 83(24):4095-4111

Ban, Yi; Markowitz, Geoffrey J; Zou, Yue; Ramchandani, Divya; Kraynak, Jeffrey; Sheng, Jianting; Lee, Sharrell B; Wong, Stephen T C; Altorki, Nasser K; Gao, Dingcheng; Mittal, Vivek

Nature cancer. 2022 Feb; 3(2):262

Ramchandani, Divya; Berisa, Mirela; Tavarez, Diamile A; Li, Zhuoning; Miele, Matthew; Bai, Yang; Lee, Sharrell B; Ban, Yi; Dephoure, Noah; Hendrickson, Ronald C; Cloonan, Suzanne M; Gao, Dingcheng; Cross, Justin R; Vahdat, Linda T; Mittal, Vivek

Nature communications. 2021 12 15; 12(1):7311

Ban, Yi; Markowitz, Geoffrey J; Zou, Yue; Ramchandani, Divya; Kraynak, Jeffrey; Sheng, Jianting; Lee, Sharrell B; Wong, Stephen T C; Altorki, Nasser K; Gao, Dingcheng; Mittal, Vivek

Nature cancer. 2021 09; 2:919-931

Zhan, Wenhu; Singh, Pradeep K; Ban, Yi; Qing, Xiaoping; Ah Kioon, Marie Dominique; Fan, Hao; Zhao, Quanju; Wang, Rong; Sukenick, George; Salmon, Jane; Warren, J David; Ma, Xiaojing; Barrat, Franck J; Nathan, Carl F; Lin, Gang

Journal of medicinal chemistry. 2020 11 12; 63(21):13103-13123

Ban, Yi; Dong, Wenjuan; Zhang, Lixing; Zhou, Tian; Altiti, Ahmad S; Ali, Khaleel; Mootoo, David R; Blaho, Victoria A; Hla, Timothy; Ren, Yi; Ma, Xiaojing

Frontiers in immunology. 2019 06; 10:404

Gao, Dingcheng; Mittal, Vivek; Ban, Yi; Lourenco, Ana Rita; Yomtoubian, Shira; Lee, Sharrell

Frontiers in biology. 2018 Aug; 13(4):277-286

Markowitz, Geoffrey J; Havel, Lauren S; Crowley, Michael Jp; Ban, Yi; Lee, Sharrell B; Thalappillil, Jennifer S; Narula, Navneet; Bhinder, Bhavneet; Elemento, Olivier; Wong, Stephen Tc; Gao, Dingcheng; Altorki, Nasser K; Mittal, Vivek

JCI insight. 2018 Jul 12; 3(13):