Skip to Main Content

Ying Lin, PhD

Clinical Assistant Professor, Department of Forensic Medicine

Clinical Assistant Professor, Department of Forensic Medicine at NYU Grossman School of Medicine

PhD from Yeshiva University

Cold Spring Harbor Laboratory, Neuroscience

Lin, Ying; Gryazeva, Tatyana; Wang, Dawei; Zhou, Bo; Um, Sung Yon; Eng, Lucy S; Ruiter, Kevin; Rojas, Lisa; Williams, Nori; Sampson, Barbara A; Tang, Yingying

Forensic science international. 2020 Jan 30; 308:110177

Dong, Jingyun; Williams, Nori; Cerrone, Marina; Borck, Christopher; Wang, Dawei; Zhou, Bo; Eng, Lucy S; Subbotina, Ekaterina; Um, Sung Yon; Lin, Ying; Ruiter, Kevin; Rojas, Lisa; Coetzee, William A; Sampson, Barbara A; Tang, Yingying

Heliyon. 2018 Dec; 4(12):e01015

Williams, Nori; Marion, Robert; McDonald, Thomas V; Wang, Dawei; Zhou, Bo; Eng, Lucy S; Um, Sung Yon; Lin, Ying; Ruiter, Kevin; Rojas, Lisa; Sampson, Barbara A; Tang, Yingying

Cardiovascular pathology. 2018 Nov - Dec; 37:30-33

Lin, Ying; Williams, Nori; Wang, Dawei; Coetzee, William; Zhou, Bo; Eng, Lucy S; Um, Sung Yon; Bao, Ruijun; Devinsky, Orrin; McDonald, Thomas V; Sampson, Barbara A; Tang, Yingying

Circulation: Cardiovascular genetics. 2017 Dec; 10(6):

Halvorsen, Matt; Lin, Ying; Sampson, Barbara A; Wang, Dawei; Zhou, Bo; Eng, Lucy S; Um, Sung Yon; Devinsky, Orrin; Goldstein, David B; Tang, Yingying

EBioMedicine. 2017 Mar; 17:95-100

Lu, Jiangteng; Tucciarone, Jason; Lin, Ying; Huang, Z Josh

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). 2014 Nov 25; 111(47):16895-900

Wang, Dawei; Shah, Krunal R; Um, Sung Yon; Eng, Lucy S; Zhou, Bo; Lin, Ying; Mitchell, Adele A; Nicaj, Leze; Prinz, Mechthild; McDonald, Thomas V; Sampson, Barbara A; Tang, Yingying

Forensic science international. 2014 Apr; 237:90-9

Taniguchi, Hiroki; He, Miao; Wu, Priscilla; Kim, Sangyong; Paik, Raehum; Sugino, Ken; Kvitsani, Duda; Fu, Yu; Lu, Jiangteng; Lin, Ying; Miyoshi, Goichi; Shima, Yasuyuki; Fishell, Gord; Nelson, Sacha B; Huang, Z Josh

Neuron. 2011 Sep 22; 71(6):995-1013