Skip to Main Content

Zhao H. Wang, MD

Adjunct Instructor, Department of Pediatrics

MD from Chongqing University

Fu, Yajing; He, Sijia; Waheed, Abdul A; Dabbagh, Deemah; Zhou, Zheng; Trinité, Benjamin; Wang, Zhao; Yu, Jieshi; Wang, Dan; Li, Feng; Levy, David N; Shang, Hong; Freed, Eric O; Wu, Yuntao

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). 2020 Apr 28; 117(17):9537-9545

Ahsen, Osman O; Liang, Kaicheng; Lee, Hsiang-Chieh; Giacomelli, Michael G; Wang, Zhao; Potsaid, Benjamin; Figueiredo, Marisa; Huang, Qin; Jayaraman, Vijaysekhar; Fujimoto, James G; Mashimo, Hiroshi

Endoscopy. 2019 04; 51(4):355-359

Liang, Kaicheng; Wang, Zhao; Ahsen, Osman O; Lee, Hsiang-Chieh; Potsaid, Benjamin M; Jayaraman, Vijaysekhar; Cable, Alex; Mashimo, Hiroshi; Li, Xingde; Fujimoto, James G

Optica. 2018 Jan 20; 5(1):36-43

Ahsen, Osman O; Lee, Hsiang-Chieh; Liang, Kaicheng; Wang, Zhao; Figueiredo, Marisa; Huang, Qin; Potsaid, Benjamin; Jayaraman, Vijaysekhar; Fujimoto, James G; Mashimo, Hiroshi

Therapeutic advances in gastroenterology. 2017 Dec; 10(12):931-936

Zhou, G; Liang, FX; Romih, R; Wang, Z; Liao, Y; Ghiso, J; Luque-Garcia, JL; Neubert, TA; Kreibich, G; Alonso, MA; Schaeren-Wiemers, N; Sun, TT

Molecular biology of the cell. 2012 Apr; 23(7):1354-66

Wang, Z; Shalat, S L; Black, K; Lioy, P J; Stambler, A A; Emoekpere, O H; Hernandez, M; Han, T; Ramagopal, M; Mainelis, G

Indoor air. 2012 Apr; 22(2):159-69

Zhang, Zhen; Wu, Yao; Wang, Zhao; Dunning, F Mark; Rehfuss, Jonathan; Ramanan, Deepshika; Chapman, Edwin R; Jackson, Meyer B

Molecular biology of the cell. 2011 Jul 01; 22(13):2324-36

Wang Z; Collins CM

Concepts in magnetic resonance. Part B, Magnetic resonance engineering. 2010 Oct 01; 37B(4):215-219