Skip to Main Content
Zhe S. Chen

Zhe S. Chen, PhD

Associate Professor, Department of Psychiatry

Associate Professor, Department of Neuroscience and Physiology

Keywords
integration of computational and experimental techniques to dissect neural circuits and neural population codes, computational neuroscience, neural engineering, computational statistics, machine learning
Summary

Our current research focuses on combining multidisciplinary techniques: electrophysiology, computational and statistical modeling, and neural engineering to investigate basic and translational neuroscience questions, and to address challenging data analytic problems in neuropsychiatric clinical research.

In collaboration with experimental neuroscientists, we are working on several exciting projects: (i) learning and memory associated with hippocampal-cortical circuits. (ii) thalamocortical and cortico-thalamic circuits in working memory and executive control. (iii)  real-time brain-machine interface for pain circuits and memory circuits.

Phone

646-754-4765

Academic office

One Park Avenue

Eighth Floor, Rm 226

New York, NY 10016

Lab Website
Is this your profile?
These focus areas and their associated publications are derived from medical subject headings from PubMed.
represents one publication
Loading...

Associate Professor, Department of Psychiatry

Associate Professor, Department of Neuroscience and Physiology

PhD from McMaster University

Harvard Medical School, Neuroscience Statistics Research Lab

Liu, Shizhao; Iriarte-Diaz, Jose; Hatsopoulos, Nicholas; Ross, Callum F; Takahashi, Kazutaka; Chen, Zhe Sage

Journal of neural engineering. 2019 Apr; 16(2):026038

Kulkarni, Prathamesh M; Xiao, Zhengdong; Robinson, Eric J; Sagarwa Jami, Apoorva; Zhang, Jianping; Zhou, Haocheng; Henin, Simon E; Liu, Anli A; Osorio, Ricardo S; Wang, Jing; Chen, Zhe Sage

Journal of neural engineering. 2019 Feb 21; 16(3):036004

Kam, Korey; Parekh, Ankit; Sharma, Ram A; Andrade, Andreia; Lewin, Monica; Castillo, Bresne; Bubu, Omonigho M; Chua, Nicholas J; Miller, Margo D; Mullins, Anna E; Glodzik, Lidia; Mosconi, Lisa; Gosselin, Nadia; Prathamesh, Kulkarni; Chen, Zhe; Blennow, Kaj; Zetterberg, Henrik; Bagchi, Nisha; Cavedoni, Bianca; Rapoport, David M; Ayappa, Indu; de Leon, Mony J; Petkova, Eva; Varga, Andrew W; Osorio, Ricardo S

Molecular neurodegeneration. 2019 Feb 21; 14(1):10

Xiao, Zhengdong; Hu, Sile; Zhang, Qiaosheng; Tian, Xiang; Chen, Yaowu; Wang, Jing; Chen, Zhe

Journal of computational neuroscience. 2019 Feb; 46(1):107-124

Zhang, Qianting; Xiao, Mu; Gu, Shuchen; Xu, Yongxian; Liu, Ting; Li, Hao; Yu, Yi; Qin, Lan; Zhu, Yezhang; Chen, Fenfang; Wang, Yulong; Ding, Chen; Wu, Hongxing; Ji, Hongbin; Chen, Zhe; Zu, Youli; Malkoski, Stephen; Li, Yi; Liang, Tingbo; Ji, Junfang; Qin, Jun; Xu, Pinglong; Zhao, Bin; Shen, Li; Lin, Xia; Feng, Xin-Hua

Nature cell biology. 2019 Feb; 21(2):179-189

Hu, Sile; Ciliberti, Davide; Grosmark, Andres D; Michon, Frédéric; Ji, Daoyun; Penagos, Hector; Buzsáki, György; Wilson, Matthew A; Kloosterman, Fabian; Chen, Zhe

Cell reports. 2018 Dec 04; 25(10):2635-2642.e5

Zhou, Haocheng; Zhang, Qiaosheng; Martinez, Erik; Dale, Jahrane; Hu, Sile; Zhang, Eric; Liu, Kevin; Huang, Dong; Yang, Guang; Chen, Zhe; Wang, Jing

Nature communications. 2018 09 14; 9(1):3751

Liu, Shizhao; Grosmark, Andres D; Chen, Zhe

Neural computation. 2018 08; 30(8):2175-2209