Skip to Main Content
Zorica Buser

Zorica Buser, PhD

Research Assistant Professor, Department of Orthopedic Surgery

PhD from University of Ulm

PhD from University of Ulm

Gerling, Michael C; Baker, Melissa; Stanton, Eloise; Chaladoff, Evan; Buser, Zorica

European spine journal. 2024 Jan; 33(1):126-132

Chen, Matthew; Ton, Andy; Shahrestani, Shane; Chen, Xiao; Ballatori, Alexander; Wang, Jeffrey C; Buser, Zorica

Global spine journal. 2023 Dec 16; 21925682231222903

Wang, Dongfan; Wang, Wei; Han, Di; Muthu, Sathish; Cabrera, Juan P; Hamouda, Waeel; Ambrosio, Luca; Cheung, Jason P Y; Le, Hai V; Vadalà, Gianluca; Buser, Zorica; Wang, Jeffrey C; Cho, Samuel; Yoon, S Tim; Lu, Shibao; Chen, Xiaolong; Diwan, Ashish D; ,

European spine journal. 2023 Dec 03;

Son, Seung Min; Okada, Rintaro; Fresquez, Zoe; Formanek, Blake; Mertz, Kevin; Wang, Jeffrey C; Buser, Zorica

Clinical spine surgery. 2023 Dec 01; 36(10):E530-E535

Okada, Rintaro; Son, Seung Min; Fresquez, Zoe; Formanek, Blake; Mertz, Kevin; Buser, Zorica; Wang, Jeffrey C

Clinical spine surgery. 2023 Dec 01; 36(10):E457-E463

Kim, Michael S; Gilbert, Zachary D; Bajouri, Zabi; Telang, Sagar; Fresquez, Zoe; Pickering, Trevor A; Son, Seung Min; Alluri, R Kiran; Wang, Jeffrey C; Buser, Zorica

European spine journal. 2023 Jul; 32(7):2425-2430

Lu, Shibao; Zhu, Weiguo; Diwan, Ashish D; Wang, Jeffrey C; Zhao, Guoguang; Buser, Zorica; Wang, Dongfan; Cui, Peng; Wang, Yu; Kong, Chao; Wang, Wei; Chen, Xiaolong

Global spine journal. 2023 May 22; 21925682231178202