Skip to Main Content

Haogang Cai, PhD

Assistant Professor, Department of Radiology

PhD from Columbia University

Lab Website
Is this your profile?
Jain, Kashish; Pandey, Ashish; Wang, Hao; Chung, Taerin; Nemati, Arash; Kanchanawong, Pakorn; Sheetz, Michael P; Cai, Haogang; Changede, Rishita

Advanced materials. 2024 Feb 10; e2309284

Zhang, Xu; Cai, Haogang; Rezaei, Soroosh Daqiqeh; Rosenmann, Daniel; Lopez, Daniel

Nanophotonics. 2023 Apr; 12(8):1633-1641

Waitkus, Jacob; Chang, Yu; Liu, Li; Puttaswamy, Srinivasu Valagerahally; Chung, Taerin; Vargas, Adrian M Molina; Dollery, Stephen J; O'Connell, Mitchell R; Cai, Haogang; Tobin, Gregory J; Bhalla, Nikhil; Du, Ke

Advanced materials interfaces. 2023 Jan 05; 10(1):

Jain, Kashish; Kanchanawong, Pakorn; Sheetz, Michael P; Zhou, Xianjing; Cai, Haogang; Changede, Rishita

Nature protocols. 2022 Oct; 17(10):2275-2306

Chang, Yu; Bao, Mengdi; Waitkus, Jacob; Cai, Haogang; Du, Ke

Langmuir. 2022 Aug 30; 38(34):10672-10678

Dolan, James A.; Cai, Haogang; Delalande, Lily; Li, Xiao; Martinson, Alex B.F.; De Pablo, Juan J.; López, Daniel; Nealey, Paul F.

ACS photonics. 2021 Jan 01; ?-?

Li, Yahui; Li, Guizhong; Zhang, Penglei; Zhang, Haodong; Ren, Chao; Shi, Xian; Cai, Han; Zhang, Yanxin; Wang, Yusen; Guo, Zhanfeng; Li, Hongfang; Ding, Guifu; Cai, Haogang; Yang, Zhuoqing; Zhang, Chi; Wang, Zhong Lin

Advanced energy materials. 2021 Jan 01; ?-?