Skip to Main Content

Haogang Cai, PhD

Assistant Professor, Department of Radiology

PhD from Columbia University

Lab Website
Is this your profile?
Dolan, James A.; Cai, Haogang; Delalande, Lily; Li, Xiao; Martinson, Alex B.F.; De Pablo, Juan J.; López, Daniel; Nealey, Paul F.

ACS photonics. 2021 Jan 01; ?-?

Li, Yahui; Li, Guizhong; Zhang, Penglei; Zhang, Haodong; Ren, Chao; Shi, Xian; Cai, Han; Zhang, Yanxin; Wang, Yusen; Guo, Zhanfeng; Li, Hongfang; Ding, Guifu; Cai, Haogang; Yang, Zhuoqing; Zhang, Chi; Wang, Zhong Lin

Advanced energy materials. 2021 Jan 01; ?-?

Cai, Haogang; Dolan, James A.; Gordon, George S.D.; Chung, Taerin; López, Daniel

ACS photonics. 2021 Jan 01; ?-?

Zhang, Xu; Medina, Lior; Cai, Haogang; Aksyuk, Vladimir; Espinosa, Horacio D; Lopez, Daniel

Advanced materials. 2020 Dec 22; e2005275

Cai, Haogang; Srinivasan, Srilok; Czaplewski, David A.; Martinson, Alex B.F.; Gosztola, David J.; Stan, Liliana; Loeffler, Troy; Sankaranarayanan, Subramanian K.R.S.; López, Daniel

NPJ computational materials. 2020 Dec 01; 6(<prism:issueIdentifier>1):?-?

Li, Rui; Ma, Chao; Cai, Haogang; Chen, Weiqiang

Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany). 2020 Dec; 7(24):2002628

Changede, Rishita; Cai, Haogang; Wind, Shalom J; Sheetz, Michael P

Nature materials. 2019 Dec; 18(12):1366-1375

Ultrathin transmissive metasurfaces for multi-wavelength optics in the visible

Cai, Haogang; Czaplewski, David; Ogando, Karim; Martinson, Alex; Gosztola, David; Stan, Liliana; Lopez, Daniel

Applied physics letters. 2019; 114(7):