Boeke Lab Publications | NYU Langone Health

Skip to Main Content
Boeke Lab Boeke Lab Publications

Boeke Lab Publications

Below are select publications that highlight the work done in the Boeke Lab.

Selected Publications

BRCA1 and S phase DNA repair pathways restrict LINE-1 retrotransposition in human cells

Mita, Paolo; Sun, Xiaoji; Fenyö, David; Kahler, David J; Li, Donghui; Agmon, Neta; Wudzinska, Aleksandra; Keegan, Sarah; Bader, Joel S; Yun, Chi; Boeke, Jef D

Nature structural & molecular biology. 2020 Feb ; 27:179-191

Phylogenetic debugging of a complete human biosynthetic pathway transplanted into yeast

Agmon, Neta; Temple, Jasmine; Tang, Zuojian; Schraink, Tobias; Baron, Maayan; Chen, Jun; Mita, Paolo; Martin, James A; Tu, Benjamin P; Yanai, Itai; Fenyö, David; Boeke, Jef D

Nucleic acids research. 2020 Jan 10; 48:486-499

Big DNA as a tool to dissect an age-related macular degeneration-associated haplotype

Laurent, Jon M; Fu, Xin; German, Sergei; Maurano, Matthew T; Zhang, Kang; Boeke, Jef D

Precision clinical medicine. 2019 Mar ; 2:1-7

Superloser: A Plasmid Shuffling Vector for Saccharomyces cerevisiae with Exceedingly Low Background

Haase, Max A B; Truong, David M; Boeke, Jef D

G3 : genes - genomes - genetics. 2019 Aug 08; 9:2699-2707

Karyotype engineering by chromosome fusion leads to reproductive isolation in yeast

Luo, Jingchuan; Sun, Xiaoji; Cormack, Brendan P; Boeke, Jef D

Nature. 2018 08 ; 560:392-396

Heterozygous diploid and interspecies SCRaMbLEing

Shen, Michael J; Wu, Yi; Yang, Kun; Li, Yunxiang; Xu, Hui; Zhang, Haoran; Li, Bing-Zhi; Li, Xia; Xiao, Wen-Hai; Zhou, Xiao; Mitchell, Leslie A; Bader, Joel S; Yuan, Yingjin; Boeke, Jef D

Nature communications. 2018 05 22; 9:1934

Resetting the Yeast Epigenome with Human Nucleosomes

Truong, David M; Boeke, Jef D

Cell. 2017 Dec 14; 171:1508-1519.e13

Synthesis, debugging, and effects of synthetic chromosome consolidation: synVI and beyond

Mitchell, Leslie A; Wang, Ann; Stracquadanio, Giovanni; Kuang, Zheng; Wang, Xuya; Yang, Kun; Richardson, Sarah; Martin, J Andrew; Zhao, Yu; Walker, Roy; Luo, Yisha; Dai, Hongjiu; Dong, Kang; Tang, Zuojian; Yang, Yanling; Cai, Yizhi; Heguy, Adriana; Ueberheide, Beatrix; Fenyo, David; Dai, Junbiao; Bader, Joel S; Boeke, Jef D

Science. 2017 03 10; 355: