Current Fellows

Dermatopathology Fellow

Evan Stokar

GIllian Weston
Dermatopathology Fellow
 

 

 

Haneol Sam Jeong Haneol Sam Jeong
Dermatopathology Fellow
 

 

Micrographic Surgery & Dermatologic Oncology Fellow

Reason Wilken

Stephanie Jackson Cullison
Micrographic Surgery & Dermatologic Oncology Fellow

 

Pediatric Dermatology Fellow

Jessica Haber

Jessica Haber
Pediatric Dermatology Fellow

 

Sulzberger Fellowship

Nicholas Gulati

Nicholas Gulati
Sulzberger Fellow